dimecres, 14 de gener del 2009

Reconeixement oficial de que el català i el valencià són la mateixa llengua.


Al final se'ns ha tornat a donar la raó.
si no voleu llegir tota la parrafà aneu més avall al que esta en negreta.

Conselleria d'Educació
DECRET 84/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual
s'executa la sentència de 20 de juny de 2005, de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, en els termes expressats
per la providència de 22 de maig de 2008. [2008/7155]


L'Estatut de la Universitat d'Alacant va ser aprovat pel Decret
73/2004, de 7 de maig, del Consell, d'acord amb les previsions contingudes
en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Posteriorment, la Universitat d'Alacant va interposar recurs contenciós
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, quant a la redacció final donada a la lletra k de
l'article 2 de l'Estatut.
En virtut de la sentència ferma de 20 de juny de 2005, de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, es va considerar el recurs interposat per la Universitat
d'Alacant contra el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell,
pel qual es va aprovar l'Estatut de la dita universitat.
Mitjançant un edicte de 26 d'octubre de 2005 es va publicar en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la resolució de la sentència
mencionada.
El 15 d'abril de 2008 es va publicar el Decret 47/2008, d'11
d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 73/2004, de 7 de
maig, del Consell, que va aprovar l'Estatut de la Universitat d'Alacant.
Per resolució dictada el 22 de maig de 2008, el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana requerix, en relació amb l'execució
definitiva núm. 1/001755/2004, l'aprovació i publicació en el
DOCV de l'article 2.k) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.
Atés que l'aprovació del referit article es va produir en virtut del
Decret 47/2008, d'11 d'abril, del Consell, és procedent la publicació
de l'article en qüestió.
Per tot això, i en compliment del que establixen els articles 103 i
104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, és procedent portar a efecte la sentència,
raó per la qual, a proposta del conseller d'Educació i amb la deliberació
prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de juny de 2008,

DECRETE
Article únic
Publicar, perquè així ho disposa expressament la resolució de la
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'execució de la
sentència dictada el 20 de juny de 2005, l'article 2.k) de l'Estatut de la
Universitat d'Alacant:
«Potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat
Valenciana, valencià segons l'Estatut d'Autonomia, acadèmicament
català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en
tota la vida universitària».


DISPOSICIÓ FINAL
Única
Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 6 de juny de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.

El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN.