dissabte, 31 de gener del 2009

[PDTS] article de premsa

El proper mes de febrer diversos membres de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia viatjaran a Brussel·les per presentar una denúncia davant la Comissió Europea contra el projecte "Castor" d'emmagatzematge de gas natural, aixi com una petició davant la Comissió de peticions del Parlament Europeu, per incompliment de directives comunitàries. 

Tots els ciutadans i ciutadanes tenim el deure de conservar la riquesa paisatgística del riu Sénia, oblidat durant molts anys per les administracions públiques a l'hora de fer-hi actuacions de millora i de recuperació, però alhora també tenim el mateix dret a demanar que els interessos particulars no estiguin per damunt dels interessos generals de la gent que vivim al territori.  

Tots tenim dret a exigir a aquelles administracions que tenen la responsabilitat de posar els mitjans, que se'ns garanteixi la millor qualitat de vida; i en aquesta responsabilitat també hi ha la de garantir la seguretat de les persones i la seva salut davant d'indústries contaminants aquesta. 

Com que hem vist durant tot aquest temps que l'administració estatal que, en teoria, hauria de vetllar pels interessos dels ciutadans, actua amb la veu de l'empresa promotora que visita Vinaròs i diu "a bombo i platillo" aquest projecte serà com el miracle dels peixos i dels pans, "pan para todos y vida feliz", ens hem de defensar nosaltres, els ciutadans. 

Ni tan sols els preocupen els moltíssims llocs de treball que es perdran als camps, ni què farà tota aquella gent que viu de l'agricultura, gent que la seva vida és aquesta perquè no en coneix cap altra. Ni pensen en les restriccions que hi haurà per al sector pesquer a partir del moment que es materialitzi la canalització que unirà la planta marina amb la planta terrestre d'operacions; ni tampoc en els danys per al desenvolupament d'un turisme sostenible, compatible amb tots aquells valors que junts hem defensat durant molts anys. 

A fi de comptes, a tota aquesta gent no els importa gens convertir un paisatge encara verge en una deixalleria d'indústries contaminants, perquè els beneficis que faran cap a les seues butxaques seran molt més importants que els residus, la contaminació i l'abocador industrial que "ens regalaran". 

En tot aquest procés no ha existit mai la més mínima voluntat de consens, amb un estudi d'impacte ambiental que té més forats que un colador i una empresa que diu que tot està bé i que no sap de què ens queixem, perquè els hauríem d'estar agraïts.  

Però aquesta vegada, la gent hem dit que NO HO VOLEM… i com que veiem que no ens podem fiar del que ens diu l'administració Estatal, i molt menys l'Ajuntament de Vinaròs, anem a Brussel·les a presentar davant la Comissió Europea una denúncia contra el projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural per infracció de directives europees. 

A diferència del govern Espanyol nosaltres pensem que l'impacte ambiental i la seguretat "no son gestionables", perquè estem parlant de persones, no de números, ni de fitxes de dominó que poden "fer córrer" d'una banda a l'altra.  

Aquí encara hi ha gent que viu de l'agricultura, de la pesca i del turisme, i que vol continuar respirant aire net, veure la mar blava de sempre i viure tranquils. 

Per això anirem a Brussel·les!

Per dir a Europa que NO HO VOLEM! 

Terres del Sénia, gener de 2009 

Plataforma Ciutadana en Defensa de

les Terres del Sénia

diumenge, 18 de gener del 2009

[PDTS] COMUNICAT DE PREMSA

COMUNICAT DE PREMSA 

És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge.

PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 
 

De mica en mica hem anat coneixent la documentació del projecte "Castor" d'emmagatzematge de gas natural, que incloïa entre altra documentació un estudi d'impacte ambiental fet de pressa i corrents, amb molts errors i desconeixement de la zona, així que el que esperàvem que fos una documentació treballada i estudiada per part de l'empresa promotora ESCAL UGS, ha resultat que ser tota una "chapuza" redactada en llengua anglesa, sobretot en allò que fa referència a la seguretat d'una planta com aquesta.  

Però també hi ha petites bones notícies que ens donen força per continuar endavant. Una d'aquestes notícies és que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana ha considerat la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia "la condición de interesados en el procedimiento incoado a los efectos de la obtención de la autorización ambiental integrada para la instalación (planta de operaciones en tierra para el servicio del almacén de gas natural CASTOR) promovida por la empresa ESCAL UGS", i això significa que a partir d'ara ens hauran d'informar de tots els tràmits administratius que hi hagi en aquest procediment. 

A més a més, també hem rebut un escrit de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que reforça tot allò que nosaltres hem vingut denunciant des de fa temps, i és que aquestes instal·lacions no s'han d'ubicar en entorn agrícola, que s'han d'adoptar mesures per tal que els receptors existents en els termes municipals veïns assoleixin valors de contaminació acústica, atmosfèrica i lluminosa, COMPATIBLES amb l'establert en la legislació catalana, que s'ha de demanar informe a l'Institut Geològic de Catalunya, així com extremar les mesures de seguretat per evitar vessaments de combustible i productes químics al mar, amb incorporació d'un estudi d'integració paisatgística de les instal·lacions terrestres, i avaluar tot el greu impacte que tindrà aquesta activitat sobre els sectors de la zona. Això no ens ho inventem i no ho diem nosaltres, sinó que des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ho demanen "per tal de garantir la mínima afecció al medi natural proper (espais naturals d'interès i espais protegits) i humà (nuclis veïns) POTENCIALMENT AFECTATS PEL PROJECTE, i adoptar totes aquelles mesures correctores i preventives que, en cas d'executar-se, minimitzin els impactes de l'actuació en l'entorn." 

Però com que tot això no creiem que es compleixi ni per part de l'empresa ESCAL UGS ni per part del govern estatal, hem decidit viatjar a Brussel·les el proper mes de febrer per presentar una denúncia davant la Comissió Europea i una sol·licitud d'informació davant el Parlament Europeu, perquè creiem que com a ciutadans les administracions públiques han de vetllar pels interessos dels ciutadans de tot un territori, i no ho estan fent. Per això, tota aquella gent que vulgui venir amb nosaltres, ho podrà fer posant-se en contacte amb membres de la Plataforma Ciutadana, o bé enviant un correu electrònic a l'adreça plataformapelsenia@gmail.com  

Veniu amb nosaltres per dir a Brussel·les que NO HO VOLEM! 

Terres del Sénia, gener de 2009

dimecres, 14 de gener del 2009

Reconeixement oficial de que el català i el valencià són la mateixa llengua.


Al final se'ns ha tornat a donar la raó.
si no voleu llegir tota la parrafà aneu més avall al que esta en negreta.

Conselleria d'Educació
DECRET 84/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual
s'executa la sentència de 20 de juny de 2005, de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, en els termes expressats
per la providència de 22 de maig de 2008. [2008/7155]


L'Estatut de la Universitat d'Alacant va ser aprovat pel Decret
73/2004, de 7 de maig, del Consell, d'acord amb les previsions contingudes
en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Posteriorment, la Universitat d'Alacant va interposar recurs contenciós
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, quant a la redacció final donada a la lletra k de
l'article 2 de l'Estatut.
En virtut de la sentència ferma de 20 de juny de 2005, de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, es va considerar el recurs interposat per la Universitat
d'Alacant contra el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell,
pel qual es va aprovar l'Estatut de la dita universitat.
Mitjançant un edicte de 26 d'octubre de 2005 es va publicar en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la resolució de la sentència
mencionada.
El 15 d'abril de 2008 es va publicar el Decret 47/2008, d'11
d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 73/2004, de 7 de
maig, del Consell, que va aprovar l'Estatut de la Universitat d'Alacant.
Per resolució dictada el 22 de maig de 2008, el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana requerix, en relació amb l'execució
definitiva núm. 1/001755/2004, l'aprovació i publicació en el
DOCV de l'article 2.k) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.
Atés que l'aprovació del referit article es va produir en virtut del
Decret 47/2008, d'11 d'abril, del Consell, és procedent la publicació
de l'article en qüestió.
Per tot això, i en compliment del que establixen els articles 103 i
104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, és procedent portar a efecte la sentència,
raó per la qual, a proposta del conseller d'Educació i amb la deliberació
prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de juny de 2008,

DECRETE
Article únic
Publicar, perquè així ho disposa expressament la resolució de la
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'execució de la
sentència dictada el 20 de juny de 2005, l'article 2.k) de l'Estatut de la
Universitat d'Alacant:
«Potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat
Valenciana, valencià segons l'Estatut d'Autonomia, acadèmicament
català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en
tota la vida universitària».


DISPOSICIÓ FINAL
Única
Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 6 de juny de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.

El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN.

dissabte, 3 de gener del 2009